Дефіцит статевих гормонів у патогенезі неврозів та панічних атак у чоловіків


ВСТУП

Серед актуальних проблем сучасної клінічної неврології діагностика та лікування судинних уражень головного мозку хоча і є найбільш досліджуваним, але разом з тим і найбільш дискутабельним розділом сучасної медичної науки.

Неухильно зростаюча поширеність захворювань, глибока інвалідізація хворих у зв’язку з низькою ефективністю лікування, обумовлюють необхідність подальшого вивчення етіопатогенезу судинних захворювань головного мозку та пошуку новітніх методів їх профілактики та лікування. (Віничук С.М., 1999; Гринхалга Р.М. 1984).

У другій половині ХХ сторіччя світова демографічна ситуація чітко демонструвала явище стрімкого старіння людської популяції (Schoysman R.,1999).

Зважаючи на загальнолюдську важливість вирішення проблем, пов’язаних з життям людей похилого віку,

На тлі загального збільшення осіб похилого віку, продовжує зростати диспропорція у середній тривалості життя чоловіків і жінок на користь останніх (Кулакова В.Н., Сметник В.П., 2001).

Однією з багатьох причин механізму розвитку церебро-васкулярних захворювань у чоловіків вважається недостатність периферійних стероїдних гормонів, а також порушення механізму нейроендокринної регуляції, зокрема функції гіпоталамо-нейрогіпофізарной системи. Цим факторам належить значна роль у прояві часткової прогресуючої андрогенної недостатності, або андропенії (Караченцев А.Н., Сергеев П.В., 1997; Долгов А.М., Стадников А.А., 1998; Середа А.Н., 1992; Adamopoulos D.A.J., 1998).

Метою нашого дослідження було вивчення особливостей кореляційних зв’язків між станом системи гіпоталамус-гіпофіз-гонади, наднирники та перебігом церебро-васкулярних захворювань у чоловіків, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання та порівнянням з хворими які такого впливу не мали.

Матеріали і методи дослідження

Проведено комплексне дослідження 66 чоловіків віком від 40 до 60 років з частковою андрогенною недостатністю, яких було розподілено на дві групи. До першої групи увійшли 33 чоловіків, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання, до другої – теж 33 чоловіки, які не зазнали впливу іонізуючого випромінювання. Усім хворим проведено загальне клінічне обстеження.

 

Діагноз ставився на підставі клінічних, даних результатів визначенням у плазмі крові гонадотропних гормонів фолікулостимулюючого гормону (ФСГ), лютеїнізуючого гормону (ЛГ), пролактину (ПРЛ), естрадіолу (Е), статевого стероїдного гормону тестостерону (Т) радіоімунологічним методом, а також 17- кетостероїдів сечі (17-КС) методом тонкошарової хроматографії. Всім хворим було проведено дослідження вмісту у сироватці крові ліпопротеідів високої щільності (ЛПВЩ) пероксидазним методом , реоенцефалографії (РЕГ), ультразвукової доплерографії (УЗДГ) брахіоцефальних судин. При наявності показань проводились КТ, МРТ. Усі цифрові данні були проаналізовані за допомогою варіаційної статистики.

Результати досліджень та їх обговорення

Аналіз результатів дослідження рівня Т у двох групах обстежених показав, що у хворих, які зазнали впливу іонізуючого випромінення він склав (2,96±0,24) ngml, тоді як його рівень у осіб другої групи був статистично достовірно нижчим і склав (4,03 ±0,65) ngml (Р<0,05). Ця обставина дає привід припустити, що виявлена нами тенденція до зниження рівня Т у хворих першої групи може бути обумовлена пригніченням функції чоловічих статевих залоз. Звертає на себе увагу той факт, що зниження Т у хворих, які зазнали впливу іонізуючого випромінення спостерігається на 5-6 років раніш ніж порівняно з другою групою хворих.

В останній час питання біологічної ролі естрогенів у чоловіків притягує багато уваги. Естрогени спричиняють інгібуючий вплив на гіпоталамо – гіпофізарну систему, вікові зміни якої впливають на перебіг процесів старіння, а також приймають участь у регуляції секреції гонадотропінів (Караченцев А.Н., Сергеев П.В., 1997). Дослідження показали, що екскреція естрогенів у двох групах хворих був достеменно вище (65±5,4) pg/ml. (Р<0,05).

Вміст ФСГ та ЛТ у досліджуваних мали тенденцію до збільшення, як у групі хворих, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання так і в групі хворих, які не зазнали впливу іонізуючого випромінювання та склали відповідно 10,13 iu/l, та 12,8 iu/l. Відмічалась тенденція до підвищення рівня полактину, який досягає достеменної відмінності (Р<0,05) у осіб, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання (7,3±0,83) ngml.

Висновки

Таким чином, у обстежених хворих виявлена гіпотестостеронемія, гіперестрадіолемія, тенденцію к збільшенню рівня в сироватці крові ФСГ, ЛГ, ПРЛ.

При аналізі результатів РЕГ були знайдені різноманітні види порушень реограми, але всі вони свідчили о порушенні еластико – тонічних властивостей судин мозку, які зростали в третій та четвертій стадії хронічної судинної недостатності.

В деяких випадках ми поводили МРТ. Показаннями до проведення МРТ були: виявлення органічної патології при неврологічному обстеженні – недостатність черепної інервації, високі рефлекси, клонуси стоп, патологічні рефлекси, хитання в позі Ромберга, ністагм, інтенція при виконанні пальце – носової проби, позитивні вегетативні проби. Резистентність до медикаментозної терапії, прогресуюче погіршення стану здоров’я, позитивні данні РЕГ.

При МРТ дослідженні було виявлено розширення бокових шлуночків, легке розширення субарахноідальних просторів, особливо базально – стволової локалізації.

Наші данні свідчать про ранню часткову андрогенну недостатність у чоловіків, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання, відносно групи хворих, які не зазнали впливу іонізуючого випромінювання. Нами виявлено кореляційний зв’язок між вираженністю змін вмісту гормонів та ступінню судинної недостатності головного мозку, що свідчить про участь нейроендокринної системи в патогенезі цієї патології.

Отримані данні обумовлюють необхідність подальшого вивчення цієї проблеми.

Література

 

1. Віничук С.М. Судинні захворювання нервової системи. – К.: Наукова думка, 1999. – 250с.

2. Гормоны и сосудистые заболевания / Под ред. Р. М. Гринхалга.- М.: Медицина. 1984. – С. 414 – 415.

3. Долгов А.М., Стадников А.А. Зависимость исхода ишемии мезга от типов реакции нейрогипофиза и динамики уровня гормонов гипофиззависимых эндокринных желез. Журнал неврологии и психиатрии им С.С. Корсакова.- 1998. – Т 98 №10 – С 45-47.

4. Караченцев А.Н., Сергеев П.В. Вазоактивные эффекты половых гормонов. Пробл. Эндокринологии.-1997.-т.43,№2.-с.45-53.

5. Кулакова В.Н., Сметник В.П. Руководство по климактерию. М. “МИА”, 2001, стр. 663-678.

5. Середа А.Н. Особенности нарушения мозкового кровообращения атеросклеротического генеза в период возрастной гормональной перестройки у мужчин: Автореф. дис. канд. наук. – Днепропетровск, 1992. –

6. Adamopoulos D.A.J. / / The Aging Male. 1998. Vol. 1. No. 2. P. 149.

7. Andropause and P.A.O.A.M. Schoysman R. Andrologie. 1999.9, №1 48-52.

Дефицит половых гормонов в патогенезе сосудистых заболеваний головного мозга

Сиделковский А.Л.

Резюме

Обследовано 66 мужчин с различными формами цереброваскулярных заболеваний, у которых определялся уровень гонадотропных гормонов гипофиза и содержание тестостерона в сыворотке крови, суммарное количество 17-КС мочи, а также оценивались степень выраженности нарушения центральной и мозговой гемодинамики с помощью УЗДГ, РЭГ, общеклинических методов исследования, в том числе определения липопротеидов высокой плотности, МРТ.

Установлена связь между уровнем центральных гонадотропных гормонов гипофиза и половых стеройдных гормонов заключающаяся в более раннем появлении клинико-лабораторных дебютов частичной андрогенной недостаточности у лиц пострадавших от ионизирующего излучения.

The lack of sexual hormons in the pathogenesis of cerebral vascular deseases of the brain.

Sidelkovskiy A.L.

Summary. 66 men who had differents forms cerebravasculyaris descases hat been exeminated. Level of honotropus hormons of hipophys, sex steroid hormons, and sums of 17- KS of urine had been determinated. Degree of expression of broken hemodinamics of central and brain had been appraise for helped UDG, REG, pantoclinical methods of effort, including determination lipoproteid high density, as well as MRT had been evaluated.

 

The tie between level of central honadotropic hormons of hipophys and sex steroidh hormons and of evaluation of cerebravasculyaris illnest had been fexed. The tie between influance of ionizing radiation and term of evaluation of the partial androhenetic insufficiency had been discovered.

 

Key words: cerebravasculyaris descases, androhenetic insufficiency, ionizing radiation.