Клиника современной неврологии

   

Клиника неврологии Аксимед в Киеве
Наша специализация:

 
 

Динаміка перебігу мігрені. Aksimed.ua. Лікування мігрені з проявами часткової андрогенної недостатності

ВСТУП

 Діагностика і лікування захворювань судин головного мозку складають одну з найважливіших проблем сучасної неврології. Зростаюча поширеність цих захворювань, висока смертність та глибока інвалідізація хворих обумовлюють необхідність подальшого вивчення цього хоча й найбільш досліджуваного, але і разом з тим, найбільш дискутабельного розділу клінічної та експериментальної медицини [1,4,6].

 Одним з багатьох факторів етіопатогенезу ЦВЗ у віковому аспекті вважається дефіцит периферійних стероїдних гормонів та порушення механізмів дії нейроендокринних регуляторних систем організму, зокрема гіпоталамо-нейрогіпофізарної системи, які відіграють вирішальну роль у формуванні цієї патології у осіб зрілого та похилого віку [2,3,5].

 Мета дослідження. Розробити комплексні критерії ранньої клініко-лабораторної діагностики цереброваскулярних захворювань з проявами часткової андрогенної недостатності з метою попередження їх ускладнень.

 МАТЕРІАЛИ і МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

 Відповідно до завдань роботи об’єктом дослідження було обрано 150 чоловіків у віці від 40 до 60 років з клінічними проявами порушення цереброваскулярної гемодинаміки, які знаходились на диспансерному обліку лікаря невролога поліклініки сімейного лікаря “Русанівка”.

Обрання саме такої вікової групи хворих обумовлено тим, що в цей період з’являються клініко-лабораторні прояви загально біологічного процесу гормональної перебудови, які супроводжуються ознаками часткової андрогенної недостатності.

Обстежені були розподілені на дві групи. Першу групу складали 104 чоловіків - мешканці м. Києва, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання в наслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Друга група у кількості 46 обстежених мала відміну від першої лише за відсутністю юридично зафіксованого факту впливу іонізуючого випромінювання.

 Діагноз ставився на підставі загальноприйнятих клініко-біохімічних методів досліджень, даних результатів визначення у плазмі крові статевих гормонів: ФСГ, ЛГ, пролактину, естрадіолу, тестостерону, радіоімунологічним методом, а також  17- кетостероїдів сечі.

 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

 Неврологічна симптоматика у обстежених пацієнтів найчастіше носила мікровогнещевий характер. Виявлені ознаки стовбурового рівня ураження: слабість конвергенції, ністагм, кохлеовестибулярні порушення.

 Простежена певна тенденція до збільшення мікровогнещевої симптоматики у пацієнтів, які зазнали малих доз ІВ.

 Наявні також мікросимптоми пірамідно-екстрапірамідної недостатності, а саме: оживлення або зниження періостальних, сухожильних, шкірних рефлексів; анізорефлексія; патологічні рефлекси Штрюмпеля і Россолімо, рідше – Бабінського, Маринеску-Радовічи, нерізке зниження м’язової сили, зміни м’язового тонусу, незначно виражена ригідність, брадикінезія, гіпомімія.

 Порушення чутливої сфери, які відповідають традиційним нейроанатомічним схемам, у структурі поліневропатичних і корінцевих розладів та лемніскові варіанти чутливих порушень зустрічалися рідко.

 У той же час практично усіх обстежених виявлялися ознаки сомато-сенсорних порушень у вигляді екстралемніскових чутливих розладів.

 У таблиці 1. представлено сукупну характеристику розподілу неврологічних синдромів в обох групах хворих.

 Частота неврологічних синдромів у осіб з цереброваскулярними захворюваннями та проявами часткової андрогенної недостатності.

 

Неврологічні синдроми Групи досліджуваних та строки появи неврологічних синдромів
Перша група Друга група Р
n % строки n % строки
1 Пірамідної недостатності 75 72,8 52,3±0,4 25 54,9 61,6±0,5 Р<0,01
2 Порушення статики та координації рухів 91 87,6 48,1±0,2 32 69,7 54,5±0,4 Р<0,01
3 Екстропірамідні прояви 3 2,9 55,5±0,5 1 1,6 59,1±0,4 Р>0,05
4 Рефлекси орального автоматизму 13 12,3 53,4±0,4 4 8,7 57,9±0,5 Р>0,01
5 Астено-невротичний 85 81,4 40,3±0,1 37 79,6 45,8±0,2 Р<0,01
6 Синдром вегетативної дисфункції 55 53,2 43,7±0,3 26 56,1 46,4±0,1 Р<0,01
7 Синдром інтелектуально-мнестичних розладів 28 27,4 50,9±0,5 9 19,8 58,8±0,4 Р>0,05

Наведені у таблиці 2 матеріали показують, що рівні статевих гормонів у 40-50 - річних представників II-ої групи мають статистично достовірну відмінність порівняно з аналогічною за віком I-ої групи, що підтверджує нашу припущення про виникнення ознак передчасного старіння у осіб, які зазнали впливу малих доз ІВ.

 Таблиця 2

Порівняльна характеристика рівня статевих гормонів у обстеженних хворих з урахуванням віку (М±м)

 

Гормони Групи  хворих
I II Р I II Р
40-50 років 51-60 років
Тестостерон ngml 3,7±0,3 4,9±0,7 Р<0,05 2,8±0,7 3,6±0,9 Р<0,05
Естрадіол рgml 42,4±0,5 37,5±0,2 Р>0,05 49,3±0,15 43,4±0,1 Р>0,05
ФСГ iul 7,6±0,4 5,8±0,2 Р>0,05 10,1±0,4 7,4±0,36 Р<0,05
ЛГ iul 5,3±0,2 3,53±0,42 Р>0,05 8,7±0,75 4,78±0,2 Р>0,05
ПРЛ ngml 5,1±0,5 5,6±0,7 Р>0,05 6,9±0,5 4,33±1,08 Р<0,05
17-КС мкмоль/сут 76,4±0,1 58,2±0,67 Р<0,01 83,4±0,1 69,7±0,2 Р<0,01

Виходячи з цього, цілком правомірно вважати про зв’язок між виникненням цереброваскулярних порушень, як наслідку андрогенної недостатності, у хворих, які зазнали впливу малих доз ІВ. Ця обставина обумовлює необхідність включення у діагностичний комплекс первинного обстеження хворих з цереброваскулярними захворюваннями методик визначення статевих гормонів з метою раннього виявлення співвідношення деструктивних і компенсаційних процесів у залозистих клітинах сіменників і гіпофізу, які відносяться до тканин з низькою проліферативною здатністю.

 Аналіз отриманих результатів показників РЕГ свідчив про суттєві зміни церебральної гемодинаміки у хворих I-ої групи, де РЕГ- криві дистонічного типу зустрічалися більш ніж у половини (51,4 %), гіпертонічний та гіпотонічний типи відповідно у 32,6 та 12,8 обстежених, тоді як у II групі хворих зазначені типи порушень були встановлені у значно меншій кількості хворих (дистонічний – 19,7%, гіпертонічний – 12,1% та гіпотонічний 9,3%). Щодо РЕГ-кривих нормотонічного типу, то переважна кількість їх була виявлена у обстежених II-ої групи (53,3%). Отже, наші дослідження РЕГ-кривих у обстежених хворих дають підставу вважати, що порушення стану еластико-тонічних властивостей судин головного мозку було притаманне у більшій мірі хворим, які зазнали впливу малих доз ІВ.

 Аналіз отриманих результатів показників ЕЕГ свідчив про суттеві зміни біоелектричної активності мозку у хворих I-ої групи, у яких десинхронний тип ЕЕГ зустрічався більш ніж у половини (56,7%) і найчастіше реєструвалась бездомінантність ритмів низької амплітуди (20 мкВ). Гіперсинхронний тип ЕЕГ характеризувався збільшенням числа альфа-хвиль амплітудою 60мкВ порівняно з бета- і тета- хвилями та дислокацією у передні відділи мозку.

 УЗДГ хребцевих артерій у хворих I-ої групи виявила наявність стенозів у 8,3% пацієнтів і лише у 4,9% представників II-ої групи обстежених. Стенозуючи процеси у внутрішньої сонної та хребцевої артеріях у I-ій групі склали 23,1% і 8,3%. У II-ій групі хворих зазначені типи порушень були виявлені у 17,1% та 4,9%. Оклюзія середньої сонної артерії виявлена у 9,3% хворих I-ої групи та у 4,7% хворих II-ої групи. У 12,2% обстежених I-ої групи та 7,8% II-ої групи хворих ми виявили деформацію магістральних судин у вигляді патологічної звитасті та перегібів сонної артерії.

 Отримані нами результати дослідження структур головного мозку методом магнітно-резонансної томографії дозволили виявити томографічну картину прояву візуальних феноменів (атрофії, вогнищ деміелінізації та криблюрів, лакунарних інфарктів), які зустрічалися в окремих випадках ізольовано, однак у переважній більшості спостережень були пов’язані з наявністю кількох патоморфологічних змін. Слід зазначити, що суттєвих відмінностей між томографічними даними у хворих, які зазнали впливу малих доз ІВ, та інтактною групою хворих, нами не були знайдені. Ця обставина може бути обумовлена однаковими патогенетичними механізмами розвитку енцефалопатії в обох групах обстежених хворих.

Всім хворим було проведено комплексне лікування направлене на попередження зриву компенсаторних механізмів судинної системи головного мозку з подальшим диспансерним наглядом цієї групи пацієнтів.

 ВИСНОВКИ

 Результати обстеження неврологічного статусу хворих дозволили визначити клінічно-діагностичний симптомокомплекс, який сприяє своєчасній діагностиці захворювання та визначенню схеми патогенетичного лікування цієї категорії хворих.

 За даними інструментально-лабораторних обстежень були відібрані найбільш значущі показники, присутність яких поряд з клініко-неврологічними маркерами може слугувати критеріями ранніх проявів цереброваскулярних захворювань у осіб з частковою андрогенною недостатністю та наслідками впливу малих доз іонізуючого випромінювання.

 Встановлено, що цереброваскулярні захворювання у осіб з частковою андрогенною недостатністю, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання, за патогенетичним розвитком клінічних та інструментально-лабораторних показників не мають суттєвих відмін порівняно з радіаційно інтактними хворими. Ця обставина обумовлює необхідність доповнення існуючих схем лікування гормональною терапією із залученням лікаря-уролога.

У перспективі подальшого розвитку наукового дослідження планується одержати результати проведеного комплексного патогенетичного лікування та розробки вторинної профілактики цереброваскулярних захворювань з проявами часткової андрогенної недостатності у осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання.

 Література:

 1. Головченко Ю.И., Клименко Е.И., Усатенко А.Г. Томографические феномены гипертонической знцефалопатии, наблюдаемые при магнитно-резонансном сканировании мозга, и патогенетическая направленость их развития // Український вісник психоневрології -2001.Т.9.-№1(26).-С.15-17.

2. Кирилюк М.Л., Мильман И.А. Инволютивный синдром в клинической андрологии // Здоровье мужчины. – 2003.- №3.- С42-43.

3. Кулакова В.Н., Сметник В.П. Руководство по климактерию.М. “МИА”, 2001, стр. 663-678.

4. Петров С.Б., Лоран О.Б., Велиев Е.И. Современные аспекты лечения эректильной дисфункции.// Здоровье мужчины.-2003.-№2.-с. 23-26.

5. Lunenfeld B. Aging male: Editoral article //The Aging Male. -1998. -V. 1. -P. 1-6. Barret-Connor E., Khaw K. S. Endogenous sex hormone and cardiovascular disease in men.A prospective population based study//Circulation.-1998.-P.539-546

 Динамика течения сосудистых заболеваний головного мозга с проявлениями частичной андрогенной недостаточности у лиц, которые пострадали от малых доз ионизирующего излучения.

 Сиделковский А.Л

 Резюме.

 В работе представлена динамика течения сосудистых заболеваний головного мозга с проявлениями частичной андрогенной недостаточности у лиц, которые пострадали от малых доз ионизирующего излучения и определены клинико-лабораторные маркеры диагностики этих заболеваний.

 Dynamic cerebral vascular diseases of syndrome partial androgenic diseases person whim where injury ionizing radiation А.L. Sidelkovskiy

Summary. It has wade the analysis of dynamic cerebral vascular diseases of syndrome partial androgenic diseases person whim where injury ionizing radiation

The tie between level of central honadotropic hormons of hipophys and sex steroidh hormons and of evaluation of cerebravasculyaris illnest had been fexed.

 Автор Сіделковський Олексій Леонович поліклініка сімейного лікаря „Русанівка” лікар-невролог. Домашня адреса м.Київ вул.. Фучика кв. 240, тел 244-05-84, E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Закрыть
Ваше имя
Контактный телефон
Удобное время звонка
Введите код с картинки

Почему клиника "Аксимед"?

Задать вопрос